1.yàçyࢹþã§ýà Âààt :ZààçÄýçÎàÂàv ¥kå§çýÎàÂà ¥Þ»þ wçvÄçýuÊ yàçyàu¹þã Ñàçªàà |

2.yàçyࢹþã§ýà ZàoàÂà§ýàuàêvu : 17, ×çà§ýtàÂu ïïâmקý wà»êþ,wà»êþ ÂàÞ 36, wªàãêy §ýàévàçÂàã §çý qày

                                                oÊtqäÊà,mÑyãv : kªàÀvqäÊ âkvà-rÐmÊ, ²þ.ªà.,sàÊm

3.yàçyࢹþã§çý £öççÎu âÂàÈÂàâvâhm ÑàçÞªàç :-

          1. §ýàèÎàv âw§ýày Ñçmä ÊàçkªààÊ£Âtähã âÎàÕàà, ZàâÎàÕà½à, ZàrÞoÂà ¥wÞ ¡äÂàyÞoàÂà yÞrÞoã §ýàuê

          2. ytàkâÑm tçÞ kàªàÛý§ýmà, tàªàêÀÎàêÂà, yÞÊÕà½à ¥wÞ âw§ýày §çý §ýàuê

          3. âjâ§ý¾yà §çý ÕàçØà tçÞ ¥wÞ tÑàtàáÊuàçÞ §çý £ÂtåvÂà yÞrÞoã §ýàuê §ýÊÂàà

4. ²þÙàãyªàð¼ãþ qäÊàmàO¾w§ý, Zàà§æýâm§ý quàêwʽà, qÊÈqÊà, ×àç§ý§ý×à ¥wÞ  qÞjàumã Êàk ÍuwÐnà §ýàç tkråm yÞrÞoã §ýàuê §ýÊÂàà

          5. yåjÂàà Zààçùàèâªà§ýL yçwà¡àçÞ §ýà âw§ýày

6.qPàçÄçýÎàÂàv tãâ»þuà §çý ytÐm qPâÎàÕà½à yÞrÞoã §ýàuê ¥wÞ ÕàçØà ¡r ZààçÄçýÎàÂàv ¥kå§çýÎàÂà ¥Þ»þ wçvÄçýuÊ yàçyࢹþã §ýà §ýàuê ¥wÞ ÕàçØà Ñàçªàà |

 4.yàçyࢹþã §çý §ýàt§ýàk §ýà ZàrÞo,yàçyࢹþã §çý âwâÂàutàçÞ õàÊà ªàwêÂàÊ,qáÊxÀ,yÞjàv§ýàç,yâtâm uà Îààyã-âÂà§ýàu §ýàç yàèqà ªàuà Ñè, âkÂà§çý Âààt,qmç mnà £qkãâw§ýà Âàãjç âwâÂàâÀêϹþ §ýL ªà¢ê Ñè :-

 

§íÞý      Âààt/âqmà§ýà Âààt          qmà                                   Íuwyàu

1.       óã hàâvÀ tãÊ           t§ýàÂà §íýtàÞ§ý 215                                   âÂàkã ÕàçØà tçÞ âÂàÀçÎàÂàý w                                        y¾u ÂààÊàu½à, rð¼çþÊà âtv ªàvã                      ZàrÞoÂàý§ýàuê,kªàÀvqäÊ þ

                                      kªàÀvqäÊ,²þ.ªà.

2.       óã ÎàäsàÂÎàä là            3¡, Ævàé§ý 2                                          yàéŹþwçuÊ »çþwvqtç¹þ                                         âyÞªààqäÊ ây¹þã,ÊàuqäÊ,²þ.ªà       

3.       óã ¡ÂàkàÊ Âàrã          vàvràªà,¡àtàªàäð»þà                                    ÍuàqàÊã

                                      y¾u ÂààÊàu½à,rð¼çþÊà âtv ªàvã

4.       ªàãmà q¹þÂààu§ý            t§ýàÂà §íýtàÞ§ý 251                                   ZàrÞoÂà

                                      ÎààÞâmÂàªàÊ wà»êþ,kàçÎàã içÊàý

                                      kªàÀvqäÊ,²þ.ªà.

5.       ÚhyàÊ Âàrã              y¾u ÂààÊàu½à  rð¼çþÊà âtv ªàvã                       OÄýâkuàçnçÊâqйþ

                                      vàvràªà kªàÀvÂàäÊ,²þ.ªà

6.       yâÊmà riçv               t§ýàÂà §íýtàÞ§ý 78                                     qáÊuàçkÂàà ZàrÞoÂà

                                      q¹çþvqàÊà, ªààÞw qà¢ê§ýqàv

                                      mÑyãv r§ýàwÞ»þ âkvà rÐmÊ

7.       óãtmã yÞªàãmà jÞÀçv     t§ýàÂà §íýtàÞ§  6                                       qáÊuàçkÂàà ZàrÞoÂà

                                      smÊàqàÊà,ºþà§äýʪàvã kèmâªàÊã

                                      mÑyãv-r§ýàwÞ»þ,âkvà rÐmÊ,²þ.ªà.

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net